Tekst Nienke Ledegang
Foto Hollandse Hoogte

Een nieuwe mindset voor alle DJI’ers

DJI in Verbinding is de nieuwe strategische koers van DJI. De aanleiding voor deze aangescherpte koers is het gegeven dat DJI de laatste jaren te maken heeft met een aantal veranderingen die consequenties hebben voor de eigen werkwijze en op de positionering ten opzichte van de ketenpartners.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de decentralisaties in het sociale- en zorgdomein, maar ook over de afgenomen behoefte aan intramurale capaciteit waardoor het aantal inrichtingen en daarmee de regionale spreiding is afgenomen. Ook vereist een veranderende en complexere doelgroep specifieke vaardigheden van personeel in de inrichtingen en is het belang van ketensamenwerking groter geworden. Om hier het juiste antwoord op te bieden, is het programma DJI in Verbinding ontwikkeld.     

Speerpunten
Eén van de speerpunten uit dit DJI-programma is een nauwere samenwerking van de inrichtingen met de netwerkpartners, zoals gemeenten, zorginstellingen en de reclassering. Op die manier wil DJI meer aanpak-op-maat bieden aan justitiabelen. Deze beweging is al ingezet binnen DJI en krijgt met DJI in Verbinding een extra impuls. Loes Schoenmaker is programmaleider van DJI in Verbinding en legt uit: ‘Om die nauwere samenwerking te bereiken, willen we verder investeren in de regionale inbedding van DJI. Dat is een van de drie ontwikkellijnen uit DJI in Verbinding. De andere twee zijn het streven naar een verdere differentiatie tussen zorg en beveiliging en het verbeteren van informatiegestuurd werken binnen DJI. Als een justitiabele bij DJI binnenkomt, willen we samen met onze netwerkparters kijken wat er over deze persoon bekend is en wat er voor nodig is om diegene voor te bereiden op re-integratie. Kunnen we ook hulp ‘dichter bij huis’ bieden? En zo ja, wat hebben de betrokken netwerkpartners dan nodig? Er is echt wel winst te halen in het gezamenlijk optrekken in de aanpak-op-maat.’

Elkaar helpen
En dus worden binnen DJI in Verbinding de netwerkpartners nadrukkelijk betrokken. Júist ook als iemand maar enkele weken binnen de muren van een DJI-inrichting verblijft. En dat geldt in een groot deel van de gevallen. ‘Ook bij een kort verblijf kun en moet je kijken hoe je elkaar kunt helpen. Een heel concreet voorbeeld: door het opschorten van een uitkering, of het doorbetalen van de huur. Als we met gemeenten daarover afspraken  kunnen maken, dan is dat winst voor de justitiabele en uiteindelijk winst voor de samenleving.’

Kleinschalige voorzieningen
Op veel plekken maken DJI-inrichtingen al dergelijke afspraken waarbij de samenwerking tussen de netwerkpartners centraal staat. ‘In de forensische zorg, en binnen de jeugdinrichtingen is de laatste jaren een grote slag gemaakt. Zoals bij VIV jeugd, waar ervaring wordt opgedaan met kleinschaliger voorzieningen. Waar wij naartoe willen, is dat de netwerkpartners op ons kunnen rekenen. Dat de gezamenlijke aanpak met de netwerkpartners een mindset wordt bij alle DJI’ers.’

Samenwerken

'Er is echt wel winst te halen in het gezamenlijk optrekken in de aanpak-op-maat'

Investeren
Dat klinkt allemaal prachtig, maar hoe wordt daar in de praktijk vorm aan gegeven? ‘Vanuit het programma DJI In Verbinding ondersteunen en faciliteren wij de inrichtingen, bijvoorbeeld in hun contact met de regionale netwerkpartners. Want wat blijkt is dat in vrijwel alle inrichtingen al veel contacten met buiten zijn, maar dat structurele overleggen waarin gezamenlijk trajecten worden bepaald nog wat achterblijven. Dat is ook wel begrijpelijk: sommige PI’s hebben justitiabelen uit wel zestig gemeenten. Hoe moet je, zeker gezien de werkdruk en de omvang van het huidige personeelsbestand, je contacten met buiten dan onderhouden? Dat vraagt zowel van DJI als van onze netwerkpartners een investering. We spreken ook met de G4 en de G40 over de investeringen die nodig zijn en om succesvolle werkwijzen uit te wisselen.’

Binnenkomen
Schoenmaker vindt het een uitdaging om de zaken binnen DJI ‘slimmer te organiseren’. ‘We moeten realistisch blijven: we kunnen niet overal zitten. Regionaal plaatsen zal bijvoorbeeld niet altijd gaan. Maar je kunt natuurlijk wel proberen om zo veel mogelijk justitiabelen uit dezelfde gemeente in één PI te zetten. Daarmee maak je het voor je netwerkpartners gemakkelijker om binnen te komen. Dat bij ons binnenkomen is iets dat we nadrukkelijk heel graag willen.’ Ze vervolgt: ‘Er lopen verschillende pilots en initiatieven die bijdragen aan de ambitie van DJI in Verbinding. We vinden het belangrijk dat ze geëvalueerd worden en dat de uitkomsten worden gedeeld zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. In het regeerakkoord is gevraagd om een visie op het gevangeniswezen. Samen met Koers en Kansen voor de Sanctieuitvoering willen wij met DJI in Verbinding de basis vormen voor die gevraagde visie op het gevangeniswezen.’