Het ministerie van Justitie en Veiligheid, DJI, de reclasseringsorganisaties en gemeenten tekenden onlangs in PI Alphen een bestuurlijk akkoord om ervoor te zorgen dat ex-gedetineerden succesvol kunnen terugkeren in de samenleving. Jaarlijks zijn dit er ongeveer 30.000.

Met de intensievere samenwerking kan de re-integratie van én met de gedetineerde effectiever worden vormgegeven. Actieve voorbereiding op terugkeer in de samenleving vanaf dag één van de detentie en betere informatie-uitwisseling zijn belangrijke onderdelen van het bestuurlijk akkoord.

Samenwerken voor veilige terugkeer

Als gedetineerden bij terugkeer in de samenleving een aantal basisvoorwaarden op orde hebben, is de kans kleiner dat ze opnieuw de fout in gaan. Daarom wordt al tijdens detentie gewerkt aan onderdak, werk/inkomen, zorg, een geldig legitimatiebewijs en grip op schulden. Ook het opbouwen of versterken van een goed ondersteunend sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om herhaling te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat een gedetineerde ook na detentie voortgang boekt op deze zaken, worden gemeenten en reclassering betrokken vanaf het begin van de detentie.

Persoonsgericht re-integratieplan

Hoewel reclassering gedetineerden vaak al kent voordat ze vast komen te zitten, was het tot nu toe gebruikelijk dat zij pas betrokken werd als de gevangenisstraf tegen het einde liep. Reclassering en gemeenten komen nu de gevangenis in om samen met een casemanager van de gevangenis en de gedetineerde een persoonsgericht re-integratieplan op te stellen. Zo hebben zij een beter beeld bij het verloop van de gevangenisstraf, en kunnen op dag één al afspraken worden gemaakt voor de terugkeer in de samenleving.

Informatie-uitwisseling

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle re-integratie, is goede informatie-uitwisseling tussen DJI, reclassering en gemeenten. Om dat handen en voeten te geven, wordt in het wetsvoorstel Straffen en Beschermen een wettelijke grondslag voor het delen van dit soort informatie geregeld. Daarbij gaat veiligheid boven privacy. Zo kan er een betere inschatting gemaakt worden van de zorg en begeleiding die een ex-gedetineerde nodig heeft bij zijn of haar terugkeer in de maatschappij en kan herhaling van strafbare feiten worden voorkomen.